certifikace ekologického zemědělství

Obecné poučení o ochraně údajů podle. čl. 13 a 14 GDPR

1. Jméno a kontaktní údaje správce

Tyto pokyny pro ochranu údajů platí pro zpracování v subjektu:

správce:   ABCERT AG, Martinstr. 42-44, 73728 Esslingen
e-mail:   info@abcert.de
telefon:   0711-35 17 92 0
fax:    0711 – 3517 92 200

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů

Našeho pověřence pro ochranu údajů najdete na následující adrese:
Beatriz Loos
e-mail: info@sidit.de
SiDIT GmbH, Langgasse 20, D-97261 Güntersleben, Germany

 

3. Shromažďování a uchovávání osobních údajů a druh a způsob jejich použití

a) Shromažďování a uchovávání
Jestliže s námi poprvé navážete kontakt a/nebo uzavřete smlouvu, získáme zpravidla tyto informace:

V našem systému vám přidělíme číslo zákazníka.

b) K čemu zpracováváme vaše údaje (účel zpracování) a z jakého právního titulu?
Níže vás informujeme, k čemu a z jakého právního titulu zpracováváme vaše údaje:

aa) k plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR)
Vaše údaje zpracováváme k realizaci našich smluv s vámi, tzn. zejména:

bb) na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR)
Jestliže jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, je tento souhlas právním podkladem pro v něm uvedené zpracování.
Týká se to zejména:

Svoje souhlasy můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Platí to i pro projevy souhlasu, které jste nám udělili před platností GDPR, tedy před 25. květnem 2018. Informujeme vás, že odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování prováděného na základě tohoto souhlasu až do jeho odvolání.

cc) v rámci oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR)
Vaše údaje můžeme mimoto používat na základě zvážení oprávněného zájmu nás nebo třetích strany. Děje se to např. k následujícím účelům:

Náš zájem na takovém zpracování vyplývá z konkrétního účelu a je ostatně ekonomické povahy. Pokud je to možné a přiměřené, zpracováváme vaše údaje pseudonymizované nebo anonymizované.

dd) na základě právních povinností (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR)
Podléháme různým právním povinnostem, např. zákonným obchodněprávním povinnostem úschovy a dokumentace (mj. Nařízení o certifikaci kontrolních pracovišť, Nařízení ES o ekologické produkci).

 

4. Předávání údajů třetím stranám a zpracovatelům

Také při předávání osobních údajů jde o zpracování ve smyslu výše uvedeného článku 3. Na tomto místě vás chceme znovu zvlášť informovat o tématu předávání třetím stranám. Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Z toho důvodu jsme zvlášť opatrní, když vaše údaje předáváme třetím stranám.
K předávání vašich osobních údajů třetím stranám dochází zpravidla k následujícím účelům:


5. Výmaz

Vaše osobní údaje vymažeme, pokud již nejsou nutné k účelům, pro které byly získány nebo jiným způsobem zpracovány, jejich zpracování není nutné k výkonu práva na svobodu projevu a informací, k splnění právní povinnosti, z důvodu veřejného zájmu nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.


6. Práva dotčených subjektů

Máte právo:


7. Právo vznést námitku

Pokud se vaše osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR, máte právo podle čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud jsou k tomu důvody vyplývající z vaší zvláštní situace. Pokud chcete uplatnit své právo vznést námitku, postačí e-mail na adresu: info@abcert.de


Stav: 09.05.2019