certifikace ekologického zemědělství

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Naše webové stránky provozujeme podle níže uvedených zásad:

Zavazujeme se, že budeme dodržovat zákonná ustanovení k ochraně dat a budeme se vždy snažit respektovat principy minimalizace uchovávaných osobních údajů.

1. Jméno a adresa správce a pověřence pro ochranu dat

a) Správcem osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších národních zákonů o ochraně dat, přijatých v členských státech Evropské unie a ostatních předpisů o ochraně dat je:

ABCERT AG
Martinstr. 42-44
73728 Esslingen
tel: 0711-35 17 92 0
fax: 0711 – 3517 92 200
e-mail: info@abcert.de
www.abcert.de

b) Pověřencem správce pro ochranu dat je:

Beatriz Loos
e-mail: info@sidit.de
SiDIT GmbH, Langgasse 20, D-97261 Güntersleben, Germany


1. Definice pojmů

Naše Prohlášení o ochraně dat jsme formulovali podle zásad jasnosti a transparentnosti. Pokud by nicméně vznikly nejasnosti o použití různých pojmů, na příslušné definice lze nahlédnout zde [https://dsgvo-gesetz.de/art-4-dsgvo/].

2. Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jako např. jméno a příjmení, e-mailová adresa a IP adresa apod. zpracováváme, pouze pokud pro to existuje zákonný podklad. Podle Nařízení o ochraně osobních údajů se zde uplatňují zejména následující ustanovení, vztahující se na u nich uvedené situace:

Na příslušných místech tohoto Prohlášení o ochraně dat však vždy znovu uvádíme, na jakém právním základě ke zpracování vašich osobních údajů dochází.

3. Předávání osobních údajů

Také předávání osobních údajů je zpracováním osobních údajů.

Na tomto místě vás však chceme znovu zvlášť informovat o tématu předávání údajů třetím stranám. Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Z toho důvodu jsme obzvlášť opatrní, když jde o předávání vašich údajů třetím stranám.

K předávání třetím stranám proto dochází, jen když existuje právní základ pro zpracování. Osobní údaje předáváme například osobám nebo podnikům, které pro nás pracují jako zpracovatelé podle čl. 28 GDPR. Zpracovatel je každý, kdo pro nás zpracovává osobní údaje z našeho pověření – tedy pod naším řízením a kontrolou.

Podle ustanovení GDPR uzavíráme s každým naším zpracovatelem smlouvu, abychom ho zavázali k dodržování předpisů pro ochranu dat a zajistili tím vaším údajům komplexní ochranu.

4. Doba uložení a výmaz

Všechny osobní údaje, které nám předáte, ukládáme jen tak dlouho, dokud jsou zapotřebí pro plnění účelu, k němuž byla předána, nebo dokud to předepisuje zákon. Po splnění účelu a/nebo uplynutí zákonných lhůt pro uložení údaje vymažeme nebo zablokujeme.

5. Šifrování SSL

Tyto webové stránky využívají šifrování SSL z důvodů bezpečnosti a na ochranu přenosu důvěrných obsahů, např. dotazů, které posíláte nám jako provozovateli webových stránek. Šifrované připojení poznáte podle toho, že adresa ve vyhledávači se změní z „http://“ na „https://“, a podle symbolu zámku v adresním řádku.
Je-li aktivováno šifrování SSL, třetí strany nemohou číst údaje, které nám zasíláte.

6. Sběr a ukládání osobních údajů, jejich druh a účel použití

a) Při návštěvě webové stránky

Při otevření naší webové stránky vyšle prohlížeč použitý na vašem koncovém zařízení automaticky informace serveru naší webové stránky. Tyto informace se dočasně ukládají v souboru zvaném „log file“. Bez vašeho přičinění se při tom zasílají následující informace a ukládají se do automatizovaného vymazání:

Uvedené údaje zpracováváme k následujícím účelům:

Data, která umožňují přiřazení k vaší osobě, jako např. IP adresa, se mažou nejpozději po 7 dnech. Pokud taková data zůstanou uložená i po této době, jsou seudonymizována, takže přiřazení k vám již není možné. Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedeného seznamu účelů sběru dat. V žádném případě zjištěná data nepoužívá za účelem získávání informací o vaší osobě.

b) Použití přihlašovacích údajů

Data, která je nutné zadat v rámci použití vytváření uživatelského účtu, se využívají za účelem uplatnění nabídky. Zjištěná data jsou patrná  z registračního formuláře v rámci registrace. Patří k nim e-mailová adresa, jméno, číslo zákazníka, firma, volný text] a tyto údaje se ukládají za účelem ochrany proti zneužití.
Kliknutím na odsouhlasení zřízení uživatelského účtu souhlasíte se zpracováním a uložením svých údajů.

7. Cookies

Na naší webové stránce používáme takzvané cookies. Jedná se o malé datové soubory, které automaticky vytvoří váš prohlížeč a uloží je ve vašem koncovém zařízení, když navštívíte naši webovou stránku. Cookies slouží k uložení informací v současnosti s použitým koncovým zařízením. Osobní identifikace vaší osoby prostřednictvím cookies ovšem není možná.

Data zpracovávaná pomocí cookies jsou potřebná pro uvedené účely k ochraně našich oprávněných zájmů a třetích stran podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky na základě svého přednastavení. Svůj prohlížeč však můžete konfigurovat tak, aby se na vašem koncovém zařízení buď neukládaly žádné cookies, nebo se alespoň zobrazovalo upozornění, než se nové cookie uloží. Jestliže zcela deaktivujete funkci cookies ve svém prohlížeči, může se stát, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.
Následně vám vysvětlíme různé druhy cookies, které používáme.

a) Session-cookies
Pro příjemnější využívání naší nabídky používáme tzv. session-cookies, abychom poznali, že jste již navštívili jednotlivé části našich webových stránek.
Tyto session cookies se automaticky mažou po opuštění naší stránky.

b) Dočasné cookies
Používáme také cookies, které nám dovolují vás znovu poznat, když opět navštívíte naši webovou stránku a využijete naše služby. Nemusíte tak znovu zadávat své údaje a nastavení, které jste provedli minule.
Tyto dočasné cookies se ukládají na určitou stanovenou dobu na vašem koncovém zařízení.

c) Cookies pro optimalizaci
Používáme také cookies pro optimalizaci. Ty statisticky evidují využívání naší webové stránky a vyhodnocují ho za účelem optimalizace nabídky pro vás. Cookies umožňují znovu poznat váš internetový prohlížeč, když znovu navštívíte naši webovou stránku.
Tato cookies se automaticky mažou po určité definované době.

8. Práva dotčeného subjektu

Máte právo na:

a) Informace

Podle čl. 15 GDPR máte právo požadovat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme. Toto právo zahrnuje informace o:

b) Opravu

Podle čl. 16 GDPR máte právo na bezodkladnou opravu nesprávných nebo neúplných, u nás uložených osobních údajů.

c) Výmaz

Podle čl. 17 GDPR máte právo požádat nás o bezodkladný výmaz svých osobních údajů, pokud jejich další zpracování není nezbytné z některého z následujících důvodů:


d) Omezení zpracování

Podle čl. 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů z některého z následujících důvodů:

e) Oznámení

Jestliže požádáte o opravu nebo výmaz svých osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování podle čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18 GDPR, sdělíme to všem příjemcům, kterým byly vaše osobní údaje zpřístupněny, ledaže by se to ukázalo jako nemožné nebo nepřiměřeně náročné. Můžete od nás požadovat, abychom vám tyto příjemce oznámili.

f) Předání
Máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturované, běžné a strojově čitelné formě.
Máte také právo požadovat předání těchto údajů třetí straně, pokud zpracování proběhlo pomocí automatizovaných postupů a opírá se o souhlas podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. anebo o smlouvu podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR.

g) Odvolání
Podle čl. 7 odst. 3 GDPR máte právo svůj souhlas, který jste nám udělili, kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování prováděného na základě tohoto souhlasu až do odvolání. V budoucnu již nesmíme pokračovat ve zpracování dat, které vyplývalo z vámi odvolaného souhlasu.

h) Stížnost
Podle čl. 77 GDPR máte právo stěžovat si u dozorového úřadu, jestliže se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů odporuje GDPR.

i) Námitka
Pokud se vaše osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR, máte podle čl. 21 GDPR právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší mimořádné situace nebo námitka směřuje proti přímé reklamě. V druhém jmenovaném případě máte právo na obecnou námitku, které vyhovíme bez uvedení mimořádné situace. Pokud byste chtěli využít svého práva na odvolání nebo námitku, stačí e-mail na info@abcert.de .

j) Automatizované rozhodování v konkrétním případě včetně profilování
Máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které má vůči vám právní účinky nebo vám podobně způsobuje značnou újmu. To neplatí, jestliže toto rozhodování

i. je nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi
ii. je přípustné na základě právních předpisů Evropské unie nebo členských států, kterému podléháme a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření na ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů
iii. probíhá s vaším výslovným souhlasem

Tato rozhodnutí však nesmí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a nebo g GDPR a nebyla provedena přiměřená opatření na ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.
Ohledně případů uvedených v odst. i) a iii) provedeme přiměřená opatření, abychom chránili práva a svobody a vaše oprávněné zájmy, k čemuž patří alespoň právo na vynucení zásahu osoby z naší strany, na přednesení vlastního stanoviska a na napadnutí rozhodnutí.

9.  Změna Prohlášení o ochraně dat

Pokud bychom toto Prohlášení o ochraně dat změnili, bude to vyznačeno na webových stránkách.

Stav k 2. 4. 2019